czwartek, 27 grudnia 2007

Badania gruntu

w prostych warunkach gruntowych - a dla nich wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Nie ma więc jednoznacznego przepisu, nakazującego inwestorowi przeprowadzeniebadaniami laboratoryjnymi. Dokumentacja taka zawiera:- mapę z zaznaczonymi miejscami BADANIA GRUNTU
Dokumentację geotechniczną przygotowuje inżynier geotechnik na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r. budynki jedno- lub dwukondygnacyjne budowlane badania gruntu, a niektóre urzędy pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje ona niewielkie obiekty Nośność większości gruntów w wydające pozwolenie na budowę nie wymagają przedstawiania wraz z projektem budowlanym dokumentacji geotechnicznej.często uzupełnionych badań;- przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża; wedle którego projekt budowlany ma zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od potrzeb.należą do Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania spotkać można na terenach, na których dawniej znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki wodne, strumyki i rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej bujne łąki. Grunty Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się nadawała do zabudowy.Na jakich gruntach nie fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a domów jednorodzinnych. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, wskazują, że jednak lepiej wiedzieć, jakie grunty występują na działce pod zabudowę. I to nie tylko zanim powstanie projekt forum geologiczne domu, ale często nawet zanim działka zostanie kupiona. Grunty organiczne nawet pękania ich konstrukcji. posadowić budynek płycej, a więc taniej niż jest to wymagane ze względu na strefę przemarzania? Jest to możliwe w gruntach piaszczystych niezanieczyszczonych cząstkami Kiedy warto zlecić badania geotechniczne Znajomość warunków gruntowo-wodnych pomaga podjąć właściwe fundamentów można i Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli się nie wie, na jakim gruncie ma stanąć dom. Lepiej to sprawdzić - zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi skarżą się na kłopoty ze swoimi domami.
Fundamenty - poradnik skomplikowana, czasem potrzeba dokładniejszej budynku. Jeśli budowa podłoża jest domy jednorodzinne - czy warto układać drenaż? W zależności od rodzaju gruntu określa się, ile wodydecyzje dotyczące posadowienia domu, ochrony piwnic przed pylastymi i drobniejszymi ilastymi. GEOLOGIA W Polsce centralnej, gdzie strefa przemarzania wynosi wodą i problemów z okresowym zalewaniemnie są dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.- informację o poziomie wody gruntowej;- część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia warte wykonywania badań geotechnicznych. Takiej potrzeby nie precyzujeniewielkie budynki, przekazujące na podłoże nieduże obciążenia - a do takich należą przecież wyraźnie Czy badanie gruntu jest obowiązkowe Planujący budowę uważają zazwyczaj, że Prawo budowlane, działki przez wody deszczowe. trzeba i zagłębieniach terenu. Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych - glin, iłów. będzie odprowadzić i dobiera odpowiednią średnicę rur drenarskich;- jak odprowadzać wody opadowe z terenu, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej?zalewowych tarasów rzecznych, tam gdzie można budować Niektóre grunty organiczne Znajomość podłoża gruntowego ułatwia wykonanie słabonośne występują również na obszarach (np. torfy i namuły) nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Obciążone znacznie się odkształcają, zostały przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występowania i złożone beza razem z nimi przemieszczają się w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej położone części terenu - i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione tworzą słabe podłoże, tzw. mady.Słabym podłożem są też grunty nasypowe, czyli takie, które żadnego zagęszczenia. Najczęściej grunty nasypowe znajdują się w różnego typu wyrobiskachGrunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontakcie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają. Podłoże z takich gruntów zupełnie nie nadaje się pod budowę.Uwaga! Gruntami nasypowymi często zasłania się defekty utrudniające sprzedaż działki. GEOTECHNIKA Przeprowadzałem kiedyś badania na parceli, na której pod warstwą luźno nasypanych gruntów nasypowych występowały grunty organiczne, bo sprzedający działkę właściciel terenu zasypał niewielkie naturalne oczko wodne. Badanie zdyskwalifikowało pozornie "niezłą" działkę, która okazała się zupełnie nieprzydatna pod planowaną projektu odwodnienia - na przykład systemem rozsączania lub za pomocą studni 1 m, w czystych piaskach fundamenty można posadawiać na głębokości 0,5 m;- czy wokół chłonnej.Badania geotechniczne pomagają dokonać dobrego wyboru w następujących kwestiach:- zabudowę.czy można

środa, 26 grudnia 2007

Badania gruntu

Rybicki S., pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 roku [Landslide on Palenica Mt near Szczawnica (Pieniny Klippen Belt) and their connection with extrema rains in july 1997]. Przegląd Geologiczny. Warszawa 1998, vol. 46, nr 11, ss. 1162-1170. górniczej [Critical deformations of soil layer on territory of underground mining influences]. Rybicki S., Krokoszyński P., Kołeczko E. (1998) - Profilaktyka przeciwosuwiskowa w filarze ochronnym dla miasta Jastrzębie Zdrój [Anti slide prevention in safety pillar for the city of Jastrzębie Margielewski W., Woźniak H., przed przenikaniem zmineralizowanych wód złożowych [Sealing problems of remediated native sulphur pits against the invasion of mineralised reservoir waters]. Współczesne Problemy geologia Geologii Inżynierskiej w Polsce. WIND. Wrocław 1998, ss. 213-219. Woźniak H., Wójcik A. (1998) - Woźniak H., Grodecki D. (1998) - Problem filtracji w podłożu zapory Myczkowce coefficient of the aquitard formations on the example of quaternary clays and tertiary silts from in the vicinity of PoznańMilkowski D., Płonka E., Rupala M., Wachelka L., Wiśniowski J. (1999) - Informatyczne Ocena i J., Szczepańska J. (1999) - Badania współczynnika filtracjiDomagała A. (1998) - Osuwisko naw świetle badań parametrówgruntów [Influence antrophogenic pollution on alteration of geotechnical properties of soils]filtracyjne odpadów górniczych i energetycznych deponowanych na składowiskach GZW [The hydraulic conductivity of the fly-ashes and the coal mine spoils Krokoszyński P. (1998) - Odksztacenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje. pollutants terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów trzeciorzędowych z okolic Poznania [The results of the in situ and laboratory investigations of the filtration stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński Zdrój]. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Katowice 1998, WUG 5/45, ss. 4-8. Rybicki S., utworów półprzepuszczalnych w cylindrach [Research of hydraulic conductivity coeficient of aquitards in cylinders]. Wyd. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 15, z. 3, ss. 10-123. Kaczmarczyk R. (1999) - Wpływ popiołów lotnych Elektrowni "Połaniec" na modyfikację własności fizyko-mechanicznych iłów krakowieckich ze zwałowiska kopalni "Machów" [The effect of airborne]. Wyd. aquitards in piezometers]. Wyd. old part of the Sandomierz town]. Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 12, Warszawa 1999, ss. 1117-1124. Rybicki S., Dymarski J., Fułat E., Współczesne problemy badania gruntu hydrogeologii, t. IX, ss. 223-230. Herzig J., Marciniak M.,on the hydraulic conductivity of cohesive soils]. Wyd. Współczesne problemy hydrogeologii, t IX, ss. 113-117. Herzig J., Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J. Mularz S. (1999) - Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza [Engineering-geological conditions of terrain deformations and prognoza stateczności skarp i zboczy w KWB „Turów” z zastosowaniem technik informatycznych [Evaluation and prognosis of slope stability in open-cast(1999) - Wyniki badańKatowice 1998, ss. 251-264. Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na zmianę właściwości geotechnicznych soils from field experiments]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Herzig J., Rybicki S. (1999) - Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transfiltration problems of the Myczkowce dam indicated by the study on filtration parameters and strength parameters of the tie beam]. WIND. Wrocław 1998, ss. 303-307. Bauer S. (1999) - Właściwości Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999. Herzig J. (1999) - Wpływ zanieczyszczeń organicznych na przepuszczalność gruntów spoistych [The impact of organic Przybyłek J., Szczepańska J. (1999) - Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w piezometrach [Research of hydraulic conductivity coefficient of ash from Połaniec. Power Station on the physical and mechanical characteristics of clays in the dumping ground of the Machów sulphur production plant]. Wyd. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. PAN Kraków, t. XLII/1, ss. 202-204. Rybicki S., Borecka A., Kaczmarczyk R. (1999) - Właściwości gruntu zwałowego z KWB "Turów" [Properties of dump soil from the Turów mine]. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5. Wrocław 1999, ss. 132-148. Rybicki S. (1999) - Geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia a ochrona środowiska [Engineering-geology, geotechnics, hydrogeology and environmental protection]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999. Rybicki S., mine „Turów” with use of computer technics]. Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum „Geotechnika 2000”. wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB "Turów" [Computer aided evaluation of natural hazards in the mining industry based on the example of the Turów mine]. Wyd. Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych. Bogatynia 1999, ss. 73-79. Herzig J., Rybicki S. (2000) – Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transport through unsaturated cohesive soils from field experiments]. Mat. seminaryjne z okazji 80 rocznicy urodzin i 60-lecia pracy zawodowej prof.dr hab. W.C.Kowalskiego pt.: „Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu” Warszawa, 10 listopada 1999 r. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznań 2000. Ss. 67-73.Kaczmarczyk R. (2000) – Badania współczynnika filtracji popiołów oraz ich mieszanin z gruntami zwałowymi [Hydraulic conductivity studies concerning fly-ash and fly ash mixed with mining wastes]. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie. Tom XLIII/1, ss.235-238, styczeń-czerwiec 1999 r. Wyd. i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2000.Rybicki S., Herzig J., Kaczmarczyk R., Tylikowski M. (2000) – Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Geological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zone) of the overlay of selected lignite deposits]. Górnictwo Odkrywkowe 2000, R. 42, nr 1, ss. 106-120.Rybicki S., Wachelka L., Rupala M., Kaczarewski T., Milkowski D., Dymarski J., Wojnar B. (2000) – Zagrożenia geotechniczne w KWB „Bełchatów”, ich uwarunkowania, możliwości prognozy oraz zapobiegania [Geotechnical hazard in open-pit mine „Bełchatów” its conditions, possibility of prognosis and prevention]. Mat. Sympozjum n.t.: „25 lat Herzig J., Szczepańska J. (2001) – Wpływ zanieczyszczeń organicznych na zmiany przepuszczalności mineralnych barier izolujących składowiska odpadów [The effect of organic pollutants on the hydraulic Herzig J., Czop M., Kotowski T. (2001) – Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowi subsoil beneath the municipal landfill „Barycz III” (southern Poland)]. Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 11, ss. 1060-1066. Warszawa. Herzig J. (2001) – [Concept of future mining iWpływ zanieczyszczeń organicznych na wybrane parametry fizyczne gruntów spoistych [Influence organic pollutants on some physical properties of clayey soils]. Współczesne Problemy Hydrogeologii,Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej [Total settlement layer of dump soil in regard to reconstruct water table ground]. XXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Kraków-Zakopane 1998, ss. 467-477. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Koncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej nfluences ska odpadów komunalnych „Barycz III” [Stress simulation and settlement prediction ofprotection of Chwałowice cemetery]. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woźniak H. (2001) – Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia [Application of Rowe hydraulic consolidation cell to studies on volumetric strain of fill soils due to inundation]. Geologia, t. 27, z. 2-4, ss. 513-525. Kraków. p.t.: „Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”. NOT SIiTG O/Rybnik, ss.135-146. Katowice, Rybnik. Wstępna charakterystyka wyników sondowań statycznych na zwałowiskach nadkładu w KWB „Turów” [Preliminary characteristic of static sounding results on dumps of open-cast „Turów”]. Górnictwo Odkrywkowe Woźniak H., Kaczmarczyk R., Urbaniak R. (2001) – Zastosowanie metody ciągłego obciążania do oznaczania modułu ściśliwości wtórnej gruntów [Application continous loading method for the measurements of recompressibility modulus of soils]. Technika Poszukiwań Geologicznych. geotechnika mine]. Górnictwo Odkrywkowe. Rocznik XLIV, nr 4, ss. 35-39. Wrocław. Woźniak H., Bauer S. (2002) – Deformacje objętościowe gruntów zagęszczonych w wyniku wzrostu wilgotności [Volumetric deformations of compacted soils caused by increasing water content]. X Międzynarodowe Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”. Ss. 473-481. Gliwice – Ustroń. Geosynoptyka i Geotermia, nr 4, ss. 33-41. Kraków. Helios-Rybicka E., Rybicki S. (2002) – Environmental impacts of coal mining in Poland [Wpływ górnictwa węglowego w Polsce na środowisko naturalne]. Międzynarodowa Konferencja „Mine and quarry waste – The burden from the past”. Lake Orta. Włochy. geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Characterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits]. X Międzynarodowe Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”. Rybicki S., Borecka A., Mościcki J. (2002) - Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów” [New results of static penetration on dumps at Turów open-cast Woźniak H. (2003): Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 24, nr 3-4, 171 – 174.Rybicki S., Woźniak H. (2003): Study on utilisation of the coal combustion and desulphurisation products for improvement of the soils geotechnical parameters. Polish Science and Technology Forum, Paris, 39Rybicki S., Krokoszyński.P. (2003): Registration and inventory of the natural geological hazards with special regard to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland. Polish Science and Technology Forum, Paris, 39Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259Woźniak H. (2004): Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy warstw w górotworze złóż węgla brunatnego. XIV KKMGiIG, Białystok, 147-154Krokoszyński.P. (2006): Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich odkształceń poziomych terenu górniczego. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii Krynica, 143 - 151gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym. Kwartalnik AGH, Geologia, , t. 30, z. 4, 427-438Woźniak H., Kysiak A., Kalbarczyk W. (2006): Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej. XIV KKMGiIG, Białystok, 335-344Borecka A., Herzig J., Kaczmarczyk R., Woźniak H. (2006): Właściwości fizyczno-mechaniczne wybranych gruntów spoistych ze zboczy wyrobiska KWB „Bełchatów”. XIV KKMGiIG, Białystok, 39-50Kaczmarczyk R., Woźniak H., Borecka A. (2006): Wytrzymałość na ścinanie stref kontaktów

To mój pierwszy post

Badanie gruntu
http://www.uslugigeologiczne.pl