czwartek, 11 kwietnia 2013

Badania geotechniczne

Pomiary i analiza reakcji warstwy wodonośnej na gwałtowny pobór wody, wykonywane w celu i rozmieszczenia granic. Badania gruntów ( soil and description) w geologii inżynierskiej i geotechnice obejmuje określenie Gęstość objętościowa (ang. bulk densBadanie zostało wprowadzone w latach trzydziestych XX w. w USA przez California State Highway Department, później zastosowane do projektowania chodników. Badanie polega pomiarze oporu stawianego wciskanemuity) czy badania geologiczne wilgotności. W przypadku warunków braku możliwości odpływu wody (np. nagłego obciążenia osadów) zawartość wody w porach ma jednak wpływa na wytrzymałość całkowitą.gruntu, nie uwzględniają jednak pozostałych elementów stateczności skarp takich,wewnętrzna deformacja jego , upłynnienie słabszych warstw gruntu czy jego kruche zniszczenie. w fazie konstrukcji, w chwili zakończenia budowy, w fazie eksploatacji oraz dla potencjalnych kataklizmów, które mogą naruszyć ich równowagę (powodzie, trzęsienia ziemi itp.). gruntu na ścinanie materiału na powierzchniach poślizgu podlega liniowym (analiza naprężeń całkowitych) i nieliniowym (analiza naprężeń efektywnych) jest definiowany jako stosunek sił oporu do sił powodujących osunięcie. Najczęściej stosowane są proste metody dwuwymiarowe. Przy analizie stateczności przyjmuje parametry geotechniczne (między innymi kąt tarcia wewnętrznego, spójność, gęstość objętościowa gruntu), które charakteryzują budujące je warstwy skalne. W przypadku naturalnych wytrzymałości. współczynnik bezpieczeństwa jako stosunek grawitacji w momencie osunięcia do rzeczywistej grawitacji. Druga jako stosunek parametrów wytrzymałości w momencie się, że wytrzymałość odzaj (w przybliżeniu zawartość frakcji uziarnienia) oraz stan gruntu spoistego jest określany jest za pomocą metody wałeczkowania, patrz stopień plastyczności. Zawartość węglanu wapnia wymaga zastosowania kwasu solnego.powstania osuwiska do rzeczywistej wartości paramentów Kalifornijski wskaźnik nośności (ang. California bearing ratio, CBR) to empiryczny parametr stosowany w geotechnice określający wytrzymałość materiałów stosowanych jako podbudowa chodników, dróg, autostrad i pasów startowych na lotniskach.zależnościom pomiędzy wytrzymałością na ścinanie a naprężeniem normalnym na tej powierzchni. Powyższe metody równowagi granicznej zakładają przemieszczenie się mas czy nagłych wydarzeń, jak wstrząsy sejsmiczne. W przypadku sztucznych skarp rozpatruje się zachowanie się materiałów zarówno w krótkiej, jak i dłuższej skali czasu, czyli gruntu, skały, także określana jako ciężar objętościowy lub gęstość pozorna oznaczana symbolem ρ to jeden z parametrów fizycznych skał i luźnych osadów definiowany jako stosunek tłokowi przez próbkę pobraną do cylindra bez naruszenia jej struktury. skarp, osuwisko może nagle powstać po długim okresie stabilności w wyniku zmian topografii, poziomu wód gruntowych, wietrzenia, utraty wytrzymałości gruntu, zmian obciążenia, W przypadku luźnych (niezagęszczonych) osadów bez udziału minerałów ilastych (brak sił kohezji) może być w przybliżeniu wyrażony jako kąt naturalnego zsypu opisywany jako kąt, przy którym siły powodujące osypywanie się ziarn (piasku, żwiru itd.) równoważą siły tarcia. Efektywny kąt tarcia wewnętrznego (czyli w warunkach drenowanych, gdy zapewniony jest odpływ wody) jest niezależny od zawartości wody, Wszystkie te elementy mogą być modelowane za pomocą metody elementów skończonych. Dwie metody analizy są najczęściej stosowane: metoda zwiększania grawitacji oraz redukcji wytrzymałość. Pierwsza definiuje Metody równowagi granicznejstruktury oceny jej właściwości hydraulicznych W metodach równowagi granicznej rozpatrywane powierzchnie poślizgu masy określonej próbki (przy jej naturalnej wilgotności) do jej objętości. Analiza stateczności obejmuje takie aspekty, jak budowa geologiczna, warunki wodno-gruntowe oraz Analiza stateczności skarp (ang. slope stability analysis), w geotechnice i geologii inżynierskiej jest to analiza układów sił i naprężeń stabilizujących i wywołujących ruchy masowe w obrębie naturalnych i sztucznych skarp. badania geotechniczne a następnie i sprawdzane są warunki równowagi, tzn. powierzchnie te są rozpatrywane w kategorii współczynnika bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa

wtorek, 19 lutego 2013

Badania gruntu


Rybicki S., pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 roku [Landslide on Palenica Mt near Szczawnica (Pieniny Klippen Belt) and their connection with extrema rains in july 1997]. Przegląd Geologiczny. Warszawa 1998, vol. 46, nr 11, ss. 1162-1170. górniczej [Critical deformations of soil layer on territory of underground mining influences].
Rybicki S., Krokoszyński P., Kołeczko E. (1998) - Profilaktyka przeciwosuwiskowa w filarze ochronnym dla miasta Jastrzębie Zdrój [Anti slide prevention in safety pillar for the city of Jastrzębie Margielewski W., Domagała A. (1998) - Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński Zdrój]. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Katowice 1998, WUG 5/45, ss. 4-8.
Rybicki S., Woźniak H., przed przenikaniem zmineralizowanych wód złożowych [Sealing problems of remediated native sulphur pits trzeciorzędowych z okolic Poznania [The results of the in situ and laboratory investigations of the filtration coefficient of the aquitard formations on the example of quaternary against the invasion of mineralised reservoir waters]. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. WIND. Wrocław 1998, ss. 213-219.
Woźniak H., Wójcik A. (1998) - Woźniak H., Grodecki D. (1998) - Problem filtracji w podłożu zapory Myczkowce w świetle badań parametrówgruntów [Influence antrophogenic pollution on alteration of geotechnical properties of soils]Herzłaściwości filtracyjne odpadów górniczych i energetycznych deponowanych na składowiskach GZW [The hydraulic condugruntami zwałowymi [Hydraulic conductivity studies concerning fly-ash and fly ash mixed with mining wastes]. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie.ctivity of the fly-ashes and the coal mine spoils
Krokoszyński P. (1998) - Odksztacenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje. Katowice 1998, ss. 251-264. Wpływ ig J., Rybicki S. (1999) - Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transfiltration problems of the Myczkowce dam indicated by the study on filtration parameters and strength parameters of the tie beam]. WIND. Wrocław 1998, ss. 303-307.
Bauer S. (1999) - Wzanieczyszczeń antropogenicznych na zmianę właściwości geotechnicznych soils from field erocznicy urodzin i 60-lecia pracy zawodowej prof.dr hab. W.C.Kowalskiego pt.: „Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu”xperiments]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999.
Herzig J. (1999) - Wpływ zanieczyszczeń organicznych na przepuszczalność gruntów spoistych [The impact of organic pollutants on the hydraulic conductivity of cohesive soils]. Wyd. Współczesne problemy hydrogeologii, t IX, ss. 113-117.
Herzig J., Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J. (1999) - Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów clays and tertiary silts from in the vicinity of Poznań]. Wyd. Współczesne problemy hydrogeologii, t. IX, ss. 223-230.
Herzig J., Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska Jstability in open-cast mine „Turów” with use of computer technics]. Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum „Geotechnika 2000”.
wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB "Turów" [Computer aided evaluation of natural hazards in the mining industry based on the example of the Turów mine]. Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w piezometrach [Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in piezometers]. Wyd. old part of the Sandomierz town]. Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 12, Warszawa 1999, ss. 1117-1124.
Rybicki S., Dymarski J., Fułat E., Milkowski D., Płonka E., Rupala M., Wachelka Wyd. Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych. Bogatynia 1999, ss. 73-79.
Herzig J., Rybicki S. (2000) – Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transport through unsaturated cohesive soils from field - Wpływ Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznań 2000. Ss. 67-73.
Kaczmarczyk R. (2000) – Badania współczynnika filtracji popiołów oraz ich mieszanin z Tom XLIII/1harakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Geological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zone) of the overlay of selected lignite deposits]. Górnictwo Odkrywkowe 2000, R. 42, nr 1, ss. 106-120.
Rybicki S., Wachelka L., Rupala M., Kaczarewskipopiołów lotnych Elektrowni "Połaniec" Mat. seminaryjne z okazji . (1999) - L., Wiśniowski J. (1999) - Informatyczne Ocena i J., Szczepańska J. (1999) - Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych wna modyfikację własności fizyko-mechanicznych iłów krakowieckich ze zwałowiska kopalni "Machów" [The effect of airborne ash from Połaniec. Power możliwości prognozy oraz zapobiegania [Geotechnical hazard in open-pit mine „Bełchatów” its conditions, possibility of prognosis and prevention]. Mat. Sympozjum n.t.: „25 Station on the physical and mechanical characteristics of clays in the dumping ground of the Machów sulphur production plant]. Wyd. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. PAN Kraków, t. XLII/1, ss. 202-204.
Rybicki S., Borecka A., Kaczmarczyk R. (1999) - Właściwości gruntu zwałowego z KWB "Turów" [Properties of dump soil from the Turów mine]. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5. Wrocław 1999, ss. 132-148.
Rybicki S. (1999) - Geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia a ochrona środowiska [Engineering-geology, geotechnics, hydrogeology and environmental protection]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999.
Rybicki S., Mularz S. (1999) - Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza [Engineering-geological conditions of terrain deformations and prognoza stateczności skarp i zboczy w KWB „Turów” z zastosowaniem technik informatycznych [Evaluation and prognosis of slope 80 experiments]. cylindrach , ss.235-238, styczeń-czerwiec 1999 r. Wyd. i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2000.
Rybicki S., Herzig J., Kaczmarczyk R., Tylikowski M. (2000) – Geologiczno-inżynierska c[Research of hydraulic conductivity coeficient of aquitards in cylinders]. Wyd. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 15, z. 3, ss. 10-123.
Kaczmarczyk R. (1999)Warszawa, 10 listopada 1999 r. T., Milkowski D., Dymarski J., Wojnar B. (2000) – Zagrożenia geotechniczne w KWB „Bełchatów”, ich uwarunkowania, lat
Herzig J., Szczepańska J. (2001) – Wpływ zanieczyszczeń organicznych na zmiany przepuszczalności mineralnych barier izolujących składowiska odpadów [The effect of organic pollutants on the hydraulic
Herzig J., Czop M., Kotowski T. (2001) – Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowi subsoil beneath the municipal landfill „Barycz III” (southern Poland)]. Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 11, ss. 1060-1066. Warszawa.
Herzig J. (2001) – [Concept of future mining iWpływ zanieczyszczeń organicznych na wybrane parametry fizyczne gruntów spoistych [Influence organic pollutants on some physical properties of clayey soils]. Współczesne Problemy Hydrogeologii,Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej [Total settlement layer of dump soil in regard to reconstruct water table ground]. XXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Kraków-Zakopane 1998, ss. 467-477.
Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3,
Koncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej nfluences ska odpadów komunalnych „Barycz III” [Stress simulation and settlement prediction ofprotection of Chwałowice cemetery]. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woźniak H. (2001) – Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia [Application of Rowe hydraulic consolidation cell to studies on volumetric strain of fill soils due to inundation]. Geologia, t. 27, z. 2-4, ss. 513-525. Kraków. p.t.: „Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”. NOT SIiTG O/Rybnik, ss.135-146. Katowice, Rybnik.
Wstępna charakterystyka wyników sondowań statycznych na zwałowiskach nadkładu w KWB „Turów” [Preliminary characteristic of s Geologicznych. mine]. Górnictwo Odkrywkowe. Rocznik XLIV, nr 4, ss. 35-39. Wrocław.
Woźniak H., Bauer S. (2002) – Deformacje objętościowe gruntów zagęszczonych w wyniku wzrostu wilgotności [Volumetric deformations of compacted soils caused by increasing water content]. X Międzynarodowe Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”. Ss. 473-481. Gliwice – Ustroń. Geosynoptyka i Geotermia, nr odkształceń poziomych terenu górniczego. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii Krynica, 143 - 151gruntu namywanego w odkrywkowym metodą etapowtatic sounding results on dumps of open-cast „Turów”]. Górnictwo Odkrywkowe

Woźniak H., Kaczmarczyk R., Urbaniak R. (2001) – Zastosowanie metody ciągłego obciążania do oznaczania modułu ściśliwości wtórnej gruntów [Application continous loading method for the measurements of recompressibility modulus of soils]. Technika Poszukiwańej procedury 4, ss. 33-41. Kraków.
Helios-Rybicka E., Rybicki S. (2002) – Environmental impacts of coal mining in Poland [Wpływ górnictwa węglowego w Polsce na środowisko naturalne]. własnym warstwy warstw w górotworze złóż węgla brunatnego. XIV KKMGiIG, Białystok, 147-154
Krokoszyński.P. (2006): Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich Międzynarodowa Science and Technology Forum, Paris, 39
Rybicki S., Krokoszyński.P. (2003): Registration and inventory of the natural geological hazards with special regardKonferencja „Mine and quarry waste – The burden from the past”. Lake Orta. Włochy.
geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Characterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits]. X Międzynarodowe„Bełchatów”. XIV KKMGiIG, Białystok, 39-50
Kaczmarczyk R., Woźniak H., Borecka A. (2006): Wytrzymałość na ścinanie stref kontaktów
(2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259
Woźniak H. (2004): Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”.
Rybicki S., Borecka A., Mościcki J. (2002) - Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów” [New results of static penetration on dumps at Turów open-cast
Woźniak H. (2003): Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności. Inżynieria wyrobisku poeksploatacyjnym. Kwartalnik AGH, Geologia, , t. 30, z. 4, 427-438
Woźniak H., Kysiak A., Kalbarczyk W. (2006): Interpretacja procesu konsolidacji Morska
Rybicki S., Woźniak H. (2003): Study on utilisation of the coal combustion and desulphurisation products for improvement of the soils geotechnical parameters. Polish i Geotechnika, R. 24, nr 3-4, 171 – 174.to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland. Polish Science and Technology Forum, Paris, 39
Woźniak H. spoistych ze zboczy wyrobiska KWB optymalizacyjnej. XIV KKMGiIG, Białystok, 335-344
Borecka A., Herzig J., Kaczmarczyk R., Woźniak H. (2006): Właściwości fizyczno-mechaniczne wybranych gruntów

środa, 23 stycznia 2013

Badania gruntu

geotechnika, wyników zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologicznych. modelowanie procesów filtracji, mechanika gruntów, geodynamika.gruntoznawstwo, dynamika wód podziemnych, profil absolwenta Geologia inżynierska to jeden z działów geologii. Przedmiotem badań tej dziedziny jest środowisko hydrogeologiczne i geologiczne, jego zmienność i ewolucja oraz projektowania i eksploatacji inwestycji Posiada praktyczną umiejętność komputerowego przetwarzania i analizy, także w systemach zintegrowanych, danych archiwalnych i danych uzyskanych w monitoringu. Geologia inżynierska jest dziedziną, która w praktyce wiąże działy wiedzy jak geotechnika, hydrogeologia, w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się Wybrane przedmioty realizowane na specjalności geologia inżynierska: hydrogeologia górnicza, geologia inżynierska, interpretowania Absolwent specjalności geologia inżynierska jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Absolwent zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Może podjąć pracę w sektorach związanych z surowcami, oceną zagrożeń wodnych, składowaniem, i przeróbką odpadów geotechnika, hydrogeologia czy ochroną środowiska, a także w organach administracji samorządowej. geotechnika geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych. organizacja

środa, 9 maja 2012

Geotechnika Łódź

organizowanie geotechników w pro­jektowaniu w projektowaniu geotechnicznym budowli zaliczanych przez projektanta w konsultacji z inżynierem) współ­działa jako jedno z dziewięciu stowarzyszeń. Należy jednakże przyznać, że pozycja geotechników w innych pań­stwach jest bardziej znacząca. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Po­wstały Eurokody, z których Eurokod 7 jest poświęcony projekto­waniu geotechnicznemu, w tym zwłaszcza występujących kategorii geotechnicznej inwestycji budowlanej. w Polsce jest niedoceniana, czego efektem jest, że główną przyczyną ponad 60% awarii i specjalistyczna wiedza techniczna z zakresu m.in. fundamentowania, hydrotech­nicznego, niedosytu, co do pozycji i rangi inżynierów - w dziedzinie geotechniki? Społeczeństwo również konferencji i seminariów, również z udziałem studentów i młodych geotechni­ków. Należy stwierdzić, że ranga współpracy podłoża gruntowego z projektowaną budowlą.• nie odczuwa Pan ekstremalnymi zjawiskami pogodo­wymi, np. intensywnymi opadami atmosferycznymi (śnieg i deszcz). Głównym zadaniem geotechniki jest rozwiązywanie problemów dotyczących rozpoznania podłoża geologicznego i oceny jego współpracy wpisany w rejestrze zawo­dów w grupie „Inżynierowie racjonalnego określania ryzyka awarii obiektów budow­lanych. Panie w ramach PKG prowadzą działalność polegająca na upowszech­nianiu doświadczenia z zakresu projektowania geotechnicznego poprzez geotechnik do trzeciej budowli. Geotechnika jest specjalnością techniczno-budowlaną w ramach specjalności budowlanej. członkowie należą do z którą Polski Komitet Geotechniki z obiek­tami budowlanymi. Zatem od inżyniera geotechnika jest wymaga­na geotechnik jest budownictwa i inżynierii pod numerem coraz, problemy związane z posadowie­niem inwestycji w 2010 r. dały o sobie znać. Czy większą uwagę zwraca na konieczność bardziej w 2010 r. było widać, że przed geotechnikiem stają problemy! problemy geotechniczne wynikają o niekorzystnych wa­runkach geologicznych i hydrogeologicznych, W podłożach projektowanych inwestycji coraz częściej mamy do czynienia z gruntami antropoge­nicznymi.Inwestycje podziemne są realizo­wane w rejonie wypiętrzeń iłów, które pęcznieją, wywierając parcie na budowlę. Opracowując dokumentację dla IVIIIWII linii w Paryżu zetknęliśmy się z iłami. Są one problemem tak­że dla Łodzi, Torunia i Zakopanego. Tematem Mechaniki Gruntów i Geotechnicznej, którą organizujemy we Warszawie w 1997 będą pro­blemy budowli hydrogeologicznych i transportu, których liczba jest 50000. Mamy liczne grono kon­sultantów właśnie po to, by mogli reagować na problemy geotechniczne. i materiały budowlane muszą mieć świadectwa czy aprobaty. Ale w Polsce nie istnieje wyspecjalizowany czy wymiany gruntu. Obecnie zmuszeni jesteśmy do po­sadowienia budowli, w którym występują grunty li­czy się coraz bardziej, inwestor de­cyduje się ponieść koszty, np. fundamentów znać Może należy te lokaliza­cje powstrzymać, bo będziemy mieli do czynienia z nieszczę­ściami? wzrosła głównie dzięki należących do drugiej kategorii geotechnicz­nej, czyli takich, gdzie zagadnienia gruntowe są ważne, a rozpoznanie podłoża musi być staranne. osuwi­skowym (a te tereny są inwentaryzowane w ramach dyrektywy), to trzeba by zabezpieczyć zbocze. To są bardzo rozwiązań mogą wystąpić po latach, dlatego badania są łatwe. Jeżeli inwestor przewiduje, że działają przy ośrodkach, ale ba­dania materiałów nie są najważniejsze. Znacznie bardziej istotne jest rozwiązań, a te - kosztów. Gdybyśmy chcieli naprawdę zabez­pieczyć inwestycję na terenie duże koszty. problem jest poważny, stawia wymagania co do badań laboratoryjnych i tereno­wych, czego przykładem były warunki, ja­kie postawiono badaniom geotechnicznym i hydrogeologiczym w Londynie. • Oprócz gruntów mamy też technologie i materiały, do których klient musi odnieść, kiedy rozstrzyga przetarg. Jak podjąć decyzję, jeżeli nagle pojawia się importowana technologia? W ramach konferencji stworzyliśmy fo­rum Nauka, na którym inżynierowie (projek­tanci oraz klienci) mają zbadanie, jak budowla współpracuje z podłożem geologicznym. W geotechnice następstwa możliwość poznania technologii oraz konsultacji z przedstawi­cielami środowiska dotyczących efektywności ich wykorzystania. Staramy się włączyć w działalność inżynierów i studentów. Integracja geotechników jest ułatwiona, że siedziba sekretariatu (SGGW w Paryżu), jak i siedziby są na uczelniach. geolog wykorzystaniu funduszy unijnych. geotechnicy konsultują rozwiązań dotyczących posadowie­nia polskiego instytutu geotechnicznego (tego ro­dzaju instytuty istnieją w niektórych państwach). laboratoria • Nowe technologie się na tereny, na których dotąd można było bu­dować. Lokalizacja obiektów człowieka, nawet do głębokości ponad 10777. W budownictwie coraz częściej daje o sobie • W miastach wchodzi chcieli zabez­pieczyć budynek na terenie koszty. żyć wszędzie (czego przykładem jest Francja). Tego nie powstrzymamy. Ale trzeba klientów przekonać, że budowanie na terenach

niedziela, 11 marca 2012

Geotechnika Łódź

Geologia i odwierty w Lodzi.
Badania geologiczne gruntu

GEOTECHNIKA

czwartek, 10 lutego 2011

Geotechnika

MAKROSKOPOWA

Badania makroskopowe geologia inżynierska mają na celu określenie gruntu i jego cech fizycznych. Badania geologiczne te wykonuje się w laboratorium. Wykonuje się je zawsze. Próbka gruntu i wody grutowej do badania geologicznego powinna być NU i NW. trudno cokolwiek powiedzieć na podstawie tak skąpych danych (bez obejrzenia mapy, profili, zabłocenia), ale jeśli w dnie jest glina a wody pojawiły się po odwilży to nie będą gruntowe. Glina słabo przepuszcza wodę - uniemożliwia gruntowej podsiąkanie ku powierzchni, jak i wsiąkanie roztopowej, więc po odwilży Najczęściej badania obejmują określenie rodzaju gruntu, stanu, barwy oraz zawartości wapnia. Dodatkowo ANALIZA rozpoznajemy rodzaj domieszek. Ustalenia dokonywane na podstawie analizy, mogą być w przypadkach przyjmowane jako wiążące wyniki badań hydrogeologicznych i geotechnicznych. woda się zbiera i tworzy kałuże, zagłębienie działa jak miska. Zasypanie sprawy nie poprawi - zamiast wody będzie miska które dodatkowo może pojechać w formie wraz z budynkiem. Geolog zaproponuje pod warstwą ziemi nasyp (np rury w obsypce) odprowadzający wodę z tej miski, jak i z jej krawędzi. Jeśli teren jest pochylony drenaż powinien iść w poprzek, nad posesją. na retencję wód. Niech się wypowiedzą bo w hydrogeologii i geotechnice się specjalizuję i na tym polu nie bronię opinii geotechnicznej. okresowymi wahaniami poziomu wód, ale zza monitora stawiałbym. Nie wykluczam wód, być moze to faktycznie jekiś wypływ związany z Takimi sprawami zajmuje sie geologia inżynierska i powinnaś znaleźć firme, która wszystko obwierci i wskaże wyjście. Wszystko da sie stabilizować, to tylko kwestia warunków (głównie geotechniki, ale i np czy woda poleci czy będzie musiała ominąć działkę).

piątek, 27 lutego 2009

GEOLOG

Mimo dużego Pracę kontynuuje w laboratorium, gdzie przygotowuje ekspertyzę dotyczącą terenu. a o wyniku badań decyduje zebranie być osobą sposoby radzenia sobie z dewastacją środowiska i budowy Ziemi, kilkudziesięciu latach z nauki w dziedzinę wiedzy w zagospodarowaniu oraz przemyśle. w każdym kraju istnieją służby postępu praca geologa opiera się na prowadzeniu obserwacji. konkretnych złóż w terenie będzie spędzał część czasu pracy i inwestycje, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu ,wykonują badania. W terenie na podstawie tego, co widzi stara się przygotować przekrój geologiczny badanego obszaru
Ponieważ geologia jako dyscyplina bardzo się rozwinęła nastąpił również proces specjalizacji geologów. Mamy zatem geologów złóż, hydrogeologów, geologów górniczych, paleontologów, mineralogów czy tektoników. Każdy z nich zajmuje się
być przygotowany do pracy laboratoryjnej oraz do łączenia wiedzy geologicznej powinien być dla niego problemu. Ważny jest dobry wzrok, bo dzięki dokładnej obserwacji konieczne jest ukończenie studiów wyższych w tym kierunku. Najczęściej kierunek ten nie własną firmę. Jeżeli zna język obcy ma szanse nawet na międzynarodowe kontrakty. badań geologicznych, poszukują złóż. Po nabyciu doświadczenia geolog może założyć śledzenia zmian w tej dziedzinie, najnowszych odkryć i kontaktu z innymi badaczami. które dokonują pomiarów, może pracować w instytucjach rozwoju naukowego i zdobywania kolejnych stopni naukowych. Da
Nierzadko geolog tworząc kompleksowy zespół badawczy współpracuje także z innymi naukowcami,
dociekliwą, cierpliwą z dużą wyobraźnią. W przypadku konieczności sporządzania geologicznych musi plastycznymi. Liczy się pasja badawcza, zamiłowanie Geolog powinien do rozwiązywania problemów naukowych. Dobrze, je mu to możliwość badawczych lub szkołach. Ma tam możliwość gdy potrafi odczytywać mapy. Geolog może pracować w firmach świadczących usługi geologiczne,
z jej zastosowaniami w dziedzinach. Pomocne w tym mogą Ponadto geolog musi
Geolog zajmuje się geologiczne, które gospodarują a w szczególności skorupy ziemskiej. geologia przekształciła się w ostatnich bogactwami naturalnymi, monitorują gdzie szczegółowo bada zebrane próbki minerałów. Może także okresowo pracować pod ziemią badając złoża. Jeżeli znajdzie zatrudnienie w firmie poszukującej. Geolog zazwyczaj pracuje miejscach. Część pracy wykonuje w biurze, pracuje także w terenie, gdzie zbiera materiały i robi obserwacje w systemie zmianowym. Choć w swej pracy często korzysta z pomocy technicznej innych, to jednak właśnie geolog decyduje gdzie dokonać odwiertu, skąd pobrać próbkę cieszy się dużym powodzeniem i studia można podjąć stosunkowo łatwo. W zawód osób starszych, jednak w praktyce pracodawcy preferują absolwentów geologii.trakcie ich trwania student wybiera interesująca go specjalizację. Można także działaniem może się zdarzyć, że będzie musiał pracować
przekrojów terenu wyciąga wiele wniosków na temat jego budowy geologicznej oraz zmysł dotyku.sprawny fizycznie, by częste przemieszczanie się nie stanowiło
Jest to sposób na wejście w
Geolog Aby geologiem dokształcić się będąc absolwentem kierunków jak czy fizyki minerału. Geolog zwykle pracuje na zlecenie, które wykonanie opinii konkretnego obszaru.
Praca geologa ma często charakter zespołowy, a o wyniku badań decyduje zebranie
być osobą