poniedziałek, 14 lipca 2008

Rozporządzenie Ministra w sprawie dokumentacji geologiczno-inżynierskich

Dla potrzebujących, tu jest rozporządzenie Ministra.
Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać część opisowa i część graficzna
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
§ 17. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinna zawierać:
1) informacje ogólne o dokumentowanym terenie, dotyczące zagospodarowania
powierzchni, infrastruktury podziemnej i stosunków własnościowych;
2) informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego; 4) ocenę zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunków
geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego;8) ocenę stanu istniejących obiektów budowlanych;
21
GEOLOGIA
3) opis położenia geograficznego;
4) opis budowy geologicznej, z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw
oraz procesów geodynamicznych, a zwłaszcza wietrzenia, deformacji filtracyjnych,
pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego, procesów antropogenicznych;
5) opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów;
6) opis warunków hydrogeologicznych;
7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na
środowisko;
8) oszacowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli mają być wykorzystane przy wykonaniu
inwestycji.
4) mapę terenów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń;
5) pozostałe mapy tematyczne w dostosowaniu do specyfiki dokumentowanego terenu.
§ 19. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem
§ 20 i 21, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna
zawierać:
1) charakterystykę projektowanego obiektu, zwłaszcza wymiary, przewidywane obciążenia,
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2 000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją
dokumentowanego terenu;
2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją
dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych;
3) mapę geologiczno-inżynierską; mapy nie sporządza się do dokumentacji dla
pojedynczych niewielkich obiektów budowlanych;
4) tabelaryczne zestawienie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i fizycznochemicznych
wody podziemnej oraz wykresy uziarnienia, badań wytrzymałościowych,
sondowań;
5) przekroje geologiczno-inżynierskie;
6) profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk.
20 GEOLOGIA
§ 18. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego poza wymaganiami, o których mowa
w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:
1) informacje o stanie zagospodarowania terenu i dane o stanie technicznym istniejących
obiektów;
2) charakterystykę techniczną projektowanego zespołu obiektów lub całego zadania
inwestycyjnego z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań zagospodarowania terenu;
3) wydzielenie terenów, na których lokalizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko wymagałaby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń;
4) charakterystykę zjawisk i procesów geologicznych, hydrogeologicznych lub pokrewnych
występujących w terenie;
5) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzenia dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) z uwzględnieniem gruntów antropogenicznych;
6) opis użytkowania wód podziemnych i ich ochrony;
7) ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich rekultywacji i zagospodarowania
obszarów zmienionych działalnością człowieka, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych i
składowisk odpadów;
8) ocenę stanu środowiska i jego zmian w wyniku oddziaływania istniejących obiektów
budowlanych oraz dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
9) charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu uwzględniającą jego przydatność do
wykonania projektowanych obiektów budowlanych oraz dla różnych form
zagospodarowania.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) mapę dokumentacyjną z oznaczeniem lokalizacji projektowanych inwestycji;
2) mapę terenów zdegradowanych ze wskazaniem zakresu ograniczeń w użytkowaniu
terenu, wraz z koncepcją ich sanacji;
3) mapę przydatności poszczególnych części terenu dla lokalizacji różnych obiektów
budowlanych;
głębokość posadowienia;
2) założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu
budowlanego;
3) model budowy geologicznej rejonu projektowanego obiektu budowlanego;
5) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych
gruntów tworzących te zespoły;

7) charakterystykę agresywności wód podziemnych w stosunku do materiałów
konstrukcyjnych;6) ustalenie położenia pierwszego poziomu wód podziemnych, amplitudy wahań i
położenia maksymalnego poziomu zwierciadła wody podziemnej;

9) wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiających sporządzenie

10) dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych;mapy warunków geologiczno-inżynierskich;
11) opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na
dokumentowanym terenie i w jego sąsiedztwie wraz z oceną wielkości ich wpływu dla

12) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, projektowanych obiektów budowlanych;mogących wystąpić podczas
wykonywania, użytkowania i rozbiórki obiektu budowlanego;
13) wskazania dotyczące sposobów racjonalnego posadowienia projektowanych obiektów,
3) mapę rejonów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń;
15) wskazania dotyczące sposobów posadowienia fundamentów obiektów budowlanych w
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
16) dane umożliwiające wybórgraficzna dokumentacji metody wzmocnienia podłoża gruntowego;
17) zalecenia do prowadzenia monitoringu obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich
kategorii geotechnicznej.14) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością GEOLOGIA INŻYNIERSKA
górniczą;
2. Część , o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) mapę głębokości występowania i miąższości gruntów słabonośnych;
2) mapę miąższości gruntów antropogenicznych;
3) mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych;
4) mapę warunków budowlanych uwzględniającą nośność gruntów i głębokość
5) opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych,
dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi;
6) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych
gruntów tworzących te zespoły;

5) mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz
miąższości; występowania wód podziemnych;
6) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;
7) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;

9) mapę procesów geodynamicznych, występujących w pobliżu projektowanych obiektów
budowlanych; 8) mapę osadów na głębokości jednego metra lub na wskazanych głębokościach poniżej dna
morskiego;
10) mapę głębokości podłoża nośnego.
§ 20. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budownictwa wodnego poza
wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:
1) ustalone przez jednostkę projektującą budowlę hydrotechniczną (zbiornik wodny, jaz,
śluza) wymagania budowlane i techniczne, a zwłaszcza dotyczące czynników mających
22
istotne znaczenie dla zakresu badań, takich jak głębokość posadowienia obiektu oraz
ochrony środowiska;
2) charakterystykę typu zbiornika wodnego (zanurzony, półzawieszony, zawieszony i
podniesiony);
4) obserwacje wahań położenia zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu
wodonośnego w rejonie projektowanego zbiornika wodnego w okresie co najmniej
jednego roku hydrologicznego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 31 października;
5) opis budowy geologicznej terenu z uwzględnieniem wyników pomiarów geofizycznych;
6) wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych, w tym:3) charakterystykę warunków hydrograficznych i hydrogeologicznych terenu;

a) wartości współczynnika filtracji określone na podstawie badań laboratoryjnych,
b) obserwacje i pomiary prędkości dopływu wody podziemnej do otworu badawczego,
d) polowych badań szczelności górotworu,
e) próbnych pompowań w hydrowęźle; c) polowych badań wodochłonności warstw,

7) opis warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanego zbiornika wodnego
uwzględniający charakterystykę poziomów wodonośnych, a zwłaszcza poziomu
pierwszego, z podaniem wahań położenia zwierciadła wód podziemnych i maksymalnego
poziomu tego zwierciadła oraz stopnia agresywności tych wód;

9) prognozę zmian warunków terenowych, gruntowych i wodnych w czasie wykonywania i
użytkowania obiektu;8) charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów
(serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych
gruntów tworzących te zespoły;
10) wskazania dotyczące sposobów racjonalnego posadowienia projektowanego obiektu lub
jego części;
11) opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na
dokumentowanym terenie i w jego sąsiedztwie wraz z oceną wielkości ich wpływu na
projektowaną inwestycję;
12) ocenę podatności gruntów na abrazję i inne przekształcenia naturalne lub sztuczne w
strefie brzegowej projektowanego zbiornika wodnego;
13) ocenę możliwości wykonania przesłony iłowej z podaniem trudności przy jej
formowaniu;
15) zalecenia dotyczące monitoringu obiektów hydrotechnicznych oraz wpływu zbiornika
wodnego na otoczenie;
2 prognozę wzajemnego oddziaływania środowiska geologicznego i obiektów
hydrotechnicznych;
17) ustalanie przydatności gruntów naturalnych i antropogenicznych jako materiału
budowlanego do wykonania zapory czołowej i bocznej oraz wałów
przeciwpowodziowych;1) mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych z zaznaczeniem kierunku
przepływu;
23
) analizę stanu środowiska z oceną odporności na oddziaływania antropogeniczne.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:

2) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;
GEOLOGIA
4) mapę występowania na obszarze czaszy zbiornika wodnego złóż kopalin, w tym torfów.
§ 21. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji
liniowych poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna
zawierać:3) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;
1) opis wykonanych badań dla inwestycji lub etapu ustalonego w projekcie prac
geologicznych, w nawiązaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i
niwelety trasy;
2) charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą:
4) przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów
geodynamicznych, powierzchniowych ruchów masowych ziemi, deformacji filtracyjnych
i przekształceń antropogenicznych;
b) analizę istniejących wyników GEOLOGIA INŻYNIERSKA badań geologiczno-inżynierskich,
c) stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów,a) opis środowiska geologicznego,
d) wskazanie terenów mało przydatnych do projektowanej inwestycji;
3) dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu;

7) określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania obszarów zmienionych
działalnością człowieka, występujących na trasie projektowanego obiektu;
8) zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu nasypów, wykopów i kanałów oraz
obiektów mostowych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej;
9) ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, zwłaszcza
związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów;
10) informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być
wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu;
11) podanie przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu;
2) mapę rejonizacji procesów geodynamicznych;
3) mapę miąższości gruntów słabonośnych;
4) mapę geologiczno-inżynierską obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego obiektu, o
szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego
oddziaływania na środowisko;
5) mapę zawierającą charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu związaną z potrzebami
inwestycji.
24
§ 22. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w
zależności od potrzeb, powinna zawierać:
1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;
2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość
przewidzianych do magazynowania substancji i składowania odpadów z podaniem grupy
odpadów;8) geologiczno-inżynierską charakterystykę złoża i jego nadkładu, a zwłaszcza
przepuszczalność (porowatość i szczelinowatość) na podstawie badań lub materiałów
archiwalnych z uwzględnieniem danych z sąsiednich złóż o podobnych właściwościach
zbiornikowych;
3) ocenę możliwości wykonania inwestycji z charakterystyką zagrożeń na etapie
eksploatacji i w przypadku awarii w wyrobiskach górniczych;
4) opis budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych oraz ich
właściwości fizyczno-mechanicznych, a także z uwzględnieniem warunków izolacji
struktury chłonnej;
5) opis procesów krasowych i sufozyjnych w rejonie podziemnego wyrobiska górniczego;
6) ocenę zagrożeń środowiska w wyniku magazynowania substancji i składowania odpadów
w złożu, na etapie budowy i eksploatacji obiektu oraz w przypadku awarii;
7) przebieg eksploatacji złoża lub podziemnego wyrobiska górniczego przewidzianego do
magazynowania substancji i składowania odpadów;

9) wyniki badań właściwości skał kolektorskich i osłony, w tym fizyczno-mechaniczne i
akustyczne, oraz wpływ chemizmu przewidzianych do składowania odpadów na skałę
zbiornikową;podziemnym wyrobisku górniczym;
12) charakterystykę inwestycji z podziałem na:
a) część naziemną,
10) geologiczno-inżynierską charakterystykę podziemnego wyrobiska górniczego z
uwzględnieniem możliwości uszczelnienia otaczającego je górotworu;
11) podział i charakterystykę substancji lub odpadów przewidzianych do magazynowania i
składowania oraz technologii ich przygotowania do magazynowania lub składowania w

b) otwór wiertniczy lub szyb zakładu górniczego . opis konstrukcji z oceną stanu
technicznego,
c) część podziemną z oceną chłonności i szczelności górotworu w otoczeniu złoża lub
podziemnego wyrobiska górniczego;
13) opis sposobu lub wariantowych symulacji wtłaczania substancji lub odpadów oraz
wariantową prognozę (modelowanie cyfrowe) zmian zachodzących w górotworze
spowodowanych tym wtłaczaniem;
14) ocenę występowania wstrząsów w obrębie analizowanego górotworu;

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać:
1) mapę topograficzną z naniesionymi granicami przestrzeni bezzbiornikowego
magazynowania substancji lub składowania odpadów oraz granicami przestrzeni objętej
przewidywanymi szkodliwymi wpływami takiej działalności;
2) mapę wyrobisk górniczych;15) charakterystykę poziomów wodonośnych z oceną możliwości ich zanieczyszczenia;
16) prognozę wpływu magazynowania substancji i składowania odpadów w podziemnych

17) wnioski wynikające z prowadzenia monitoringu przedeksploatacyjnego oraz zalecenia do
prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
25 wyrobiskach górniczych na stan środowiska;
3) mapę strukturalną lub tektoniczną obszaru złoża;
4) mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz
miąższości;
5) profil geologiczny złoża z geologiczno-inżynierską charakterystyką warstw;
6) profile otworów wiertniczych;
7) zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów i wód.
§ 23.1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla
składowania odpadów na powierzchni poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w
zależności od potrzeb, powinna zawierać:

2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość
przewidzianych do składowania odpadów, z podaniem grupy odpadów;
3) omówienie morfologii terenu, sieci hydrograficznej i dotychczas wykonanych badań w
rejonie planowanej inwestycji; odwierty
4) model budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych, w
tym naturalnych barier geologicznych; 1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;
5) ocenę dotychczasowych wykonanych prac i badań dla danego typu składowiska;
6) ocenę szczelności powierzchni kontaktu odpadów z podłożem składowiska;
7) ocenę zagrożenia środowiska przez odcieki, biogaz i inne czynniki;
8) propozycję przydatnych w stwierdzonych warunkach geologiczno-inżynierskich metod
kształtowania właściwości gruntów; 11) ustalenie przydatności miejscowych gruntów naturalnych i antropogenicznych jako
materiału konstrukcyjnego składowiska;
9) prognozę wpływu składowiska na różne elementy środowiska;
10) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowania, wykonywania,
użytkowania i rekultywacji składowisk;
Geotechnika
12) rodzaj zagrożeń na etapie budowy i eksploatacji obiektu oraz w przypadku awarii;
13) ocenę możliwości wykonania inwestycji, w tym zaleceń dotyczących ograniczenia jej
rozmiarów;26
4) profile otworów wiertniczych;
5) zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wód.
14) sposób użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji;
15) zakres monitoringu wód podziemnych i gruntów w rejonie składowiska oraz stateczności
składowiska i wypierania podłoża w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb,
powinna zawierać: GEOLOGIA INŻYNIERSKA
1) podłoża i przedpola składowiska; mapę geologiczno-inżynierską
2) mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych i kierunku przepływu
wód;