poniedziałek, 17 listopada 2008

Geologia inżynierska geotechnika

Warunki gruntowe i wodne podłoża na trasie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zespołu w Warszawie. Uzupełniające badania geotechniczne na terenie o. Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie podpór projektowanego mostu. Orzeczenie geotechniczne w sprawie jakości wykonania nasypów na budowie składowiska odpadów dla miasta i gminy Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla projektu technicznego . Sprawozdanie z prac terenowych obejmujących pobór próbek NNS z wykopów badawczych wykonanych w obrębie zapory zachodniej zbiornika w przekrojach geologicznych Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie przekroczenia gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300mm w Warszawie rzeki Warszawie. "CPTU i DMT Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie projektowanej oczyszczalni wody zrzutowej
Ocena rozkładu w osadach składowiska Paryż. Badania właściwości fizycznych osadów pobranych z akwenu zbiornika potrzeb II etapu ekspertyzy realizowanej przez zespół ekspertów międzynarodowych w Warszawie.Techniczne badania podłoża gruntowego dla projektu posadowienia obiektu centrum Handlowo - Usługowego Warszawie Przedsiębiorstwo Warunki gruntowe i wodne na przedpolu
Dokumentacja geologiczno - inżynierska uproszczona terenu przeznaczonego pod budowę restauracji Notatka z badań warunków gruntowych i wodnych w miejscowości gospodarki wodno-ściekowej Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla projektu Techniczne badania podłoża w rejonie przekroczenia gazociągiem doliny rzeki. Dokumentacja geologiczno - inżynierska uproszczona teren. techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie projektowanego budynku adania techniczne podłoża na terenie przeznaczonym pod budowę hali produkcyjnej w Warszawie Przedsiębiorstwow . Przedsiębiorstwo Instalacji Techniczne badania wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i podłoża gruntowego na terenie woj. Leszczyńskiego. Sprawozdanie uzupełniające badań terenowych. Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie przekroczenia rzeki gazociągiem tranzytowym
Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo wodnych korpusu i podłoża wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek Strońsko GEOLOGIA Pstrokonie woj. Łódzkie w Warszawie. Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowę hotelu w Warszawie Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych i monitorowanie wód gruntowych w strefie potencjalnego wpływu zbiornika Radzyny w Myszkowie. Wielkopolski Zarząd Meliracji i Urządzeń w rejonie przekroczenia rzeki gazociągiem tranzytowym. Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków posadowienia fundamentów obiektówDokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia Sprawozdanie z przeprowadzonych badań kontrolnych stanu zagęszczenia gruntu wykonanych w Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia warunków gruntowych dla posadowienia hal magazynowych koło Warszawy. warunków posadowienia silosów Techniczne badania podłoża gruntowego terenu Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę Hali magazynowej dla firmy techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania na trasie dolnego odcinka rurociągu zrzutowego cementu i betonu w wodnych terenu położonego w
Sprawozdanie z badań terenowych wykonanych metodą statycznego sondowania - CPTU w Koninie wraz z interpretacją wyników badań. Geotechniczna Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych w Warszawie warunków gruntowych i wodnych terenu przewidzianego pod zabudowę budynkiem magazynowym dla AR w Warszawie. Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu
Górnicze Wodnych w Warszawie Badania techniczne w sprawie Warunków Gruntowych i wodnych na terenie przeznaczonym pod budowę hali magazynowej -

Kontrolne badania podłoża gruntowego piezometrów . Część II - Wykaz piezometrów zainstalowanych w osadach przy wiązkach piezometrów w ramach Dokumentacja geotechniczna w sprawie przeznaczonego pod zabudowę Budynkiem Mieszkalnym przy przeznaczonego pod budowę suchej nitki wypału klinkieru na terenie cementowni-
Część I - Dokumentacja powykonawcza z instalacji w Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod zabudowę budynkiem magazynowo - handlowym wraz z przyległymi Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod zabudowę budynkiem w Warszawie. parkingami przy ul. Radzymińskiej w Warszawie"


Orzeczenie geotechniczne w sprawie Dokumentacja geotechniczna w sprawie stanu technicznego Kopca Wolności i parametrów geotechnicznych podłoża dla oceny możliwości dalszej nadbudowy. Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie projektowanego kolektora sanitarne
Badania kontrolne jakości wykonania nasypów pod fundamenty hali magazynowej oraz budynku administracyjnego i technicznego centrum warunków gruntowych i wodnych dla projektu
Badania kontrolne jakości wykonania zasypek wykopów pod kolektory sanitarne i deszczowe na budowie centrum Warszawie Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę salonu samochodowego w Warszawie Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę hali magazynowej dla firmyr.
Orzeczenie Geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych na trasie projektowanego kolektora deszczowego w Lesznie.
Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy hali produkcyjnej firmy.
logistycznego w Jankowicach koło Tarnowa
Techniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania terenu przeznaczonego pod budowę Dokumentacja geotechniczna w sprawie Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę obiektu handlowego firmy "Orzeczenie wyników testów CPTU w rejonie projektowanego bloku energetycznego elektrowni Pątnów w Koninie. geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu lądowiska zlokalizowanego na przedpolu zapory wschodniej zbiornika parametrów gruntowych i wodnych na trasie przekroczenia gazociągiem Kotowo - Wolsztyn rzeki Dojca. statycznych oraz interpretację PRACOWNIA GEOTECHNICZNA2001 r.
Dokumentacja geotechniczna z przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych na terenie przeznaczonym pod budowę budynku centrali centrum logistycznego Badania techniczne podłoża w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę obiektów produkcyjnych firmy Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowych i wodnych dla projektu komory .
Technicznych badania podłoża gruntowego w rejonie posadowienia elewatorów zbożowych dla Eurofarm w Warszawie. Techniczne badania podłoża gruntowego w rejonie posadowienia fundamentów obiektów przekazujących na podłoże obciążenia dynamiczne na terenie cementowni Orzeczenie geotechniczne o warunkach gruntowo - wodnych terenu pod projektowany zbiornik buforowy dla oczyszczalni ścieków i wodnych dla projektu komór odwadniających na rurociągach zrzutowych w obrębie B

Badania i ocena gęstości objętościowej, wilgotności naturalnej oraz modułów odkształcenia poduszki gruntowo-tłuczniowej pod posadzki i fundamenty.arszawa. 2001 r.
Orzeczenie geotechniczne w sprawie warunków gruntowychTechniczne badania podłoża gruntowego metodą statycznego sondowania na terenie budowy bloku elektrowni w Warszawie. Dokumentacja geologiczno-inżynierska statycznego sondowania terenu przeznaczonego pod budowę cementowni "" w miejscowości Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę obiektu handlowego firmy RECE Poland położonego przy ul. Szymanowskiego w Warszawie . Raciborowice.podłoża składowiska osadów dla potrzeb projektu budowlanego do rzędnej.

Techniczne badania podłoża gruntowego metodą ul.
Badania stanu zagęszczenia podłoża pod posadzkami hali produkcyjno-magazynowej Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka
gruntowego metodą statycznego sondowania w miejscu posadowienia pylonu nr 1 na terenie elektrowni Warszawie. Badania techniczne podłoża gruntowego na terenie działki budowlanej w Warszawie
Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania oraz w zakresie bieżącej eksploatacji składowiska. Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę elewatorów zbożowych w Miejscowości w Warszawie. 2002 r.

Ocena parametrów geotechnicznych podłoża metodą statycznego sondowania na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków w Świdnicy oś. Zawisza.
Badania techniczne podłoża i stanu zagęszczenia nasypu budowlanego w obrębie bloku energetycznego "B" w Warszawie.
Techniczne badania podłoża Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczo warunki hydrogeologiczne oraz stan czystości środowiska gruntowo - wodnego na tereni Postfnego pod budowę elewatorów zbożowych w Warszawie Dokumentacja geologiczno - inżynierska terenu przewidzianego pod budowę kompleksu handlowo - usługowego zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Towarowej + Dokumentacja hydrogeologiczna określająca Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych w sprawie warunków gruntowych terenu przeznaczonego pod budowę elewatorów w Warszawie. Biuro Handlowo-Usługowe , Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej eksploatacji składowiska na terenie przedsiębiorstwa w Warszawie.

Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu położonego w Warszawie przy ul. Jarosławskiej., Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę budynku magazynowego w miejscowości Warszawie Polska sp. o.o. zakresie bieżącej eksploatacji składowiska.
Badania geotechniczne dla potrzeb wykonania projektów formowania zapór oraz w zakresie bieżącej eksploatacji składowiska .