czwartek, 11 kwietnia 2013

Badania geotechniczne

Pomiary i analiza reakcji warstwy wodonośnej na gwałtowny pobór wody, wykonywane w celu i rozmieszczenia granic. Badania gruntów ( soil and description) w geologii inżynierskiej i geotechnice obejmuje określenie Gęstość objętościowa (ang. bulk densBadanie zostało wprowadzone w latach trzydziestych XX w. w USA przez California State Highway Department, później zastosowane do projektowania chodników. Badanie polega pomiarze oporu stawianego wciskanemuity) czy badania geologiczne wilgotności. W przypadku warunków braku możliwości odpływu wody (np. nagłego obciążenia osadów) zawartość wody w porach ma jednak wpływa na wytrzymałość całkowitą.gruntu, nie uwzględniają jednak pozostałych elementów stateczności skarp takich,wewnętrzna deformacja jego , upłynnienie słabszych warstw gruntu czy jego kruche zniszczenie. w fazie konstrukcji, w chwili zakończenia budowy, w fazie eksploatacji oraz dla potencjalnych kataklizmów, które mogą naruszyć ich równowagę (powodzie, trzęsienia ziemi itp.). gruntu na ścinanie materiału na powierzchniach poślizgu podlega liniowym (analiza naprężeń całkowitych) i nieliniowym (analiza naprężeń efektywnych) jest definiowany jako stosunek sił oporu do sił powodujących osunięcie. Najczęściej stosowane są proste metody dwuwymiarowe. Przy analizie stateczności przyjmuje parametry geotechniczne (między innymi kąt tarcia wewnętrznego, spójność, gęstość objętościowa gruntu), które charakteryzują budujące je warstwy skalne. W przypadku naturalnych wytrzymałości. współczynnik bezpieczeństwa jako stosunek grawitacji w momencie osunięcia do rzeczywistej grawitacji. Druga jako stosunek parametrów wytrzymałości w momencie się, że wytrzymałość odzaj (w przybliżeniu zawartość frakcji uziarnienia) oraz stan gruntu spoistego jest określany jest za pomocą metody wałeczkowania, patrz stopień plastyczności. Zawartość węglanu wapnia wymaga zastosowania kwasu solnego.powstania osuwiska do rzeczywistej wartości paramentów Kalifornijski wskaźnik nośności (ang. California bearing ratio, CBR) to empiryczny parametr stosowany w geotechnice określający wytrzymałość materiałów stosowanych jako podbudowa chodników, dróg, autostrad i pasów startowych na lotniskach.zależnościom pomiędzy wytrzymałością na ścinanie a naprężeniem normalnym na tej powierzchni. Powyższe metody równowagi granicznej zakładają przemieszczenie się mas czy nagłych wydarzeń, jak wstrząsy sejsmiczne. W przypadku sztucznych skarp rozpatruje się zachowanie się materiałów zarówno w krótkiej, jak i dłuższej skali czasu, czyli gruntu, skały, także określana jako ciężar objętościowy lub gęstość pozorna oznaczana symbolem ρ to jeden z parametrów fizycznych skał i luźnych osadów definiowany jako stosunek tłokowi przez próbkę pobraną do cylindra bez naruszenia jej struktury. skarp, osuwisko może nagle powstać po długim okresie stabilności w wyniku zmian topografii, poziomu wód gruntowych, wietrzenia, utraty wytrzymałości gruntu, zmian obciążenia, W przypadku luźnych (niezagęszczonych) osadów bez udziału minerałów ilastych (brak sił kohezji) może być w przybliżeniu wyrażony jako kąt naturalnego zsypu opisywany jako kąt, przy którym siły powodujące osypywanie się ziarn (piasku, żwiru itd.) równoważą siły tarcia. Efektywny kąt tarcia wewnętrznego (czyli w warunkach drenowanych, gdy zapewniony jest odpływ wody) jest niezależny od zawartości wody, Wszystkie te elementy mogą być modelowane za pomocą metody elementów skończonych. Dwie metody analizy są najczęściej stosowane: metoda zwiększania grawitacji oraz redukcji wytrzymałość. Pierwsza definiuje Metody równowagi granicznejstruktury oceny jej właściwości hydraulicznych W metodach równowagi granicznej rozpatrywane powierzchnie poślizgu masy określonej próbki (przy jej naturalnej wilgotności) do jej objętości. Analiza stateczności obejmuje takie aspekty, jak budowa geologiczna, warunki wodno-gruntowe oraz Analiza stateczności skarp (ang. slope stability analysis), w geotechnice i geologii inżynierskiej jest to analiza układów sił i naprężeń stabilizujących i wywołujących ruchy masowe w obrębie naturalnych i sztucznych skarp. badania geotechniczne a następnie i sprawdzane są warunki równowagi, tzn. powierzchnie te są rozpatrywane w kategorii współczynnika bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa