wtorek, 19 lutego 2013

Badania gruntu


Rybicki S., pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 roku [Landslide on Palenica Mt near Szczawnica (Pieniny Klippen Belt) and their connection with extrema rains in july 1997]. Przegląd Geologiczny. Warszawa 1998, vol. 46, nr 11, ss. 1162-1170. górniczej [Critical deformations of soil layer on territory of underground mining influences].
Rybicki S., Krokoszyński P., Kołeczko E. (1998) - Profilaktyka przeciwosuwiskowa w filarze ochronnym dla miasta Jastrzębie Zdrój [Anti slide prevention in safety pillar for the city of Jastrzębie Margielewski W., Domagała A. (1998) - Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński Zdrój]. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Katowice 1998, WUG 5/45, ss. 4-8.
Rybicki S., Woźniak H., przed przenikaniem zmineralizowanych wód złożowych [Sealing problems of remediated native sulphur pits trzeciorzędowych z okolic Poznania [The results of the in situ and laboratory investigations of the filtration coefficient of the aquitard formations on the example of quaternary against the invasion of mineralised reservoir waters]. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. WIND. Wrocław 1998, ss. 213-219.
Woźniak H., Wójcik A. (1998) - Woźniak H., Grodecki D. (1998) - Problem filtracji w podłożu zapory Myczkowce w świetle badań parametrówgruntów [Influence antrophogenic pollution on alteration of geotechnical properties of soils]Herzłaściwości filtracyjne odpadów górniczych i energetycznych deponowanych na składowiskach GZW [The hydraulic condugruntami zwałowymi [Hydraulic conductivity studies concerning fly-ash and fly ash mixed with mining wastes]. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie.ctivity of the fly-ashes and the coal mine spoils
Krokoszyński P. (1998) - Odksztacenia krytyczne ośrodka gruntowego poddanego wpływom eksploatacji Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje. Katowice 1998, ss. 251-264. Wpływ ig J., Rybicki S. (1999) - Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transfiltration problems of the Myczkowce dam indicated by the study on filtration parameters and strength parameters of the tie beam]. WIND. Wrocław 1998, ss. 303-307.
Bauer S. (1999) - Wzanieczyszczeń antropogenicznych na zmianę właściwości geotechnicznych soils from field erocznicy urodzin i 60-lecia pracy zawodowej prof.dr hab. W.C.Kowalskiego pt.: „Aktualne problemy geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego i zagospodarowania terenu”xperiments]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999.
Herzig J. (1999) - Wpływ zanieczyszczeń organicznych na przepuszczalność gruntów spoistych [The impact of organic pollutants on the hydraulic conductivity of cohesive soils]. Wyd. Współczesne problemy hydrogeologii, t IX, ss. 113-117.
Herzig J., Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J. (1999) - Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów clays and tertiary silts from in the vicinity of Poznań]. Wyd. Współczesne problemy hydrogeologii, t. IX, ss. 223-230.
Herzig J., Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska Jstability in open-cast mine „Turów” with use of computer technics]. Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum „Geotechnika 2000”.
wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB "Turów" [Computer aided evaluation of natural hazards in the mining industry based on the example of the Turów mine]. Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w piezometrach [Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in piezometers]. Wyd. old part of the Sandomierz town]. Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 12, Warszawa 1999, ss. 1117-1124.
Rybicki S., Dymarski J., Fułat E., Milkowski D., Płonka E., Rupala M., Wachelka Wyd. Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych. Bogatynia 1999, ss. 73-79.
Herzig J., Rybicki S. (2000) – Terenowe badania szybkości migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach spoistych [The velocity of contaminant transport through unsaturated cohesive soils from field - Wpływ Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznań 2000. Ss. 67-73.
Kaczmarczyk R. (2000) – Badania współczynnika filtracji popiołów oraz ich mieszanin z Tom XLIII/1harakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Geological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zone) of the overlay of selected lignite deposits]. Górnictwo Odkrywkowe 2000, R. 42, nr 1, ss. 106-120.
Rybicki S., Wachelka L., Rupala M., Kaczarewskipopiołów lotnych Elektrowni "Połaniec" Mat. seminaryjne z okazji . (1999) - L., Wiśniowski J. (1999) - Informatyczne Ocena i J., Szczepańska J. (1999) - Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych wna modyfikację własności fizyko-mechanicznych iłów krakowieckich ze zwałowiska kopalni "Machów" [The effect of airborne ash from Połaniec. Power możliwości prognozy oraz zapobiegania [Geotechnical hazard in open-pit mine „Bełchatów” its conditions, possibility of prognosis and prevention]. Mat. Sympozjum n.t.: „25 Station on the physical and mechanical characteristics of clays in the dumping ground of the Machów sulphur production plant]. Wyd. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. PAN Kraków, t. XLII/1, ss. 202-204.
Rybicki S., Borecka A., Kaczmarczyk R. (1999) - Właściwości gruntu zwałowego z KWB "Turów" [Properties of dump soil from the Turów mine]. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5. Wrocław 1999, ss. 132-148.
Rybicki S. (1999) - Geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia a ochrona środowiska [Engineering-geology, geotechnics, hydrogeology and environmental protection]. Red. Liszkowski J. Wyd. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. Poznań 1999.
Rybicki S., Mularz S. (1999) - Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza [Engineering-geological conditions of terrain deformations and prognoza stateczności skarp i zboczy w KWB „Turów” z zastosowaniem technik informatycznych [Evaluation and prognosis of slope 80 experiments]. cylindrach , ss.235-238, styczeń-czerwiec 1999 r. Wyd. i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2000.
Rybicki S., Herzig J., Kaczmarczyk R., Tylikowski M. (2000) – Geologiczno-inżynierska c[Research of hydraulic conductivity coeficient of aquitards in cylinders]. Wyd. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 15, z. 3, ss. 10-123.
Kaczmarczyk R. (1999)Warszawa, 10 listopada 1999 r. T., Milkowski D., Dymarski J., Wojnar B. (2000) – Zagrożenia geotechniczne w KWB „Bełchatów”, ich uwarunkowania, lat
Herzig J., Szczepańska J. (2001) – Wpływ zanieczyszczeń organicznych na zmiany przepuszczalności mineralnych barier izolujących składowiska odpadów [The effect of organic pollutants on the hydraulic
Herzig J., Czop M., Kotowski T. (2001) – Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowi subsoil beneath the municipal landfill „Barycz III” (southern Poland)]. Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 11, ss. 1060-1066. Warszawa.
Herzig J. (2001) – [Concept of future mining iWpływ zanieczyszczeń organicznych na wybrane parametry fizyczne gruntów spoistych [Influence organic pollutants on some physical properties of clayey soils]. Współczesne Problemy Hydrogeologii,Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej [Total settlement layer of dump soil in regard to reconstruct water table ground]. XXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Kraków-Zakopane 1998, ss. 467-477.
Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3,
Koncepcja zabezpieczenia terenu cmentarza w Chwałowicach przed wpływami dalszej eksploatacji górniczej nfluences ska odpadów komunalnych „Barycz III” [Stress simulation and settlement prediction ofprotection of Chwałowice cemetery]. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woźniak H. (2001) – Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia [Application of Rowe hydraulic consolidation cell to studies on volumetric strain of fill soils due to inundation]. Geologia, t. 27, z. 2-4, ss. 513-525. Kraków. p.t.: „Profilaktyka oraz usuwanie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej na środowisko w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”. NOT SIiTG O/Rybnik, ss.135-146. Katowice, Rybnik.
Wstępna charakterystyka wyników sondowań statycznych na zwałowiskach nadkładu w KWB „Turów” [Preliminary characteristic of s Geologicznych. mine]. Górnictwo Odkrywkowe. Rocznik XLIV, nr 4, ss. 35-39. Wrocław.
Woźniak H., Bauer S. (2002) – Deformacje objętościowe gruntów zagęszczonych w wyniku wzrostu wilgotności [Volumetric deformations of compacted soils caused by increasing water content]. X Międzynarodowe Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”. Ss. 473-481. Gliwice – Ustroń. Geosynoptyka i Geotermia, nr odkształceń poziomych terenu górniczego. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii Krynica, 143 - 151gruntu namywanego w odkrywkowym metodą etapowtatic sounding results on dumps of open-cast „Turów”]. Górnictwo Odkrywkowe

Woźniak H., Kaczmarczyk R., Urbaniak R. (2001) – Zastosowanie metody ciągłego obciążania do oznaczania modułu ściśliwości wtórnej gruntów [Application continous loading method for the measurements of recompressibility modulus of soils]. Technika Poszukiwańej procedury 4, ss. 33-41. Kraków.
Helios-Rybicka E., Rybicki S. (2002) – Environmental impacts of coal mining in Poland [Wpływ górnictwa węglowego w Polsce na środowisko naturalne]. własnym warstwy warstw w górotworze złóż węgla brunatnego. XIV KKMGiIG, Białystok, 147-154
Krokoszyński.P. (2006): Rozrywanie próbek gruntowych jako symulacja dodatnich Międzynarodowa Science and Technology Forum, Paris, 39
Rybicki S., Krokoszyński.P. (2003): Registration and inventory of the natural geological hazards with special regardKonferencja „Mine and quarry waste – The burden from the past”. Lake Orta. Włochy.
geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnego [Characterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits]. X Międzynarodowe„Bełchatów”. XIV KKMGiIG, Białystok, 39-50
Kaczmarczyk R., Woźniak H., Borecka A. (2006): Wytrzymałość na ścinanie stref kontaktów
(2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259
Woźniak H. (2004): Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem Sympozjum „Geotechnika – Geotechnics 2002”.
Rybicki S., Borecka A., Mościcki J. (2002) - Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów” [New results of static penetration on dumps at Turów open-cast
Woźniak H. (2003): Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności. Inżynieria wyrobisku poeksploatacyjnym. Kwartalnik AGH, Geologia, , t. 30, z. 4, 427-438
Woźniak H., Kysiak A., Kalbarczyk W. (2006): Interpretacja procesu konsolidacji Morska
Rybicki S., Woźniak H. (2003): Study on utilisation of the coal combustion and desulphurisation products for improvement of the soils geotechnical parameters. Polish i Geotechnika, R. 24, nr 3-4, 171 – 174.to landslides and other geodynamic phenomena on the territory of Poland. Polish Science and Technology Forum, Paris, 39
Woźniak H. spoistych ze zboczy wyrobiska KWB optymalizacyjnej. XIV KKMGiIG, Białystok, 335-344
Borecka A., Herzig J., Kaczmarczyk R., Woźniak H. (2006): Właściwości fizyczno-mechaniczne wybranych gruntów