środa, 23 stycznia 2013

Badania gruntu

geotechnika, wyników zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych prac geologicznych. modelowanie procesów filtracji, mechanika gruntów, geodynamika.gruntoznawstwo, dynamika wód podziemnych, profil absolwenta Geologia inżynierska to jeden z działów geologii. Przedmiotem badań tej dziedziny jest środowisko hydrogeologiczne i geologiczne, jego zmienność i ewolucja oraz projektowania i eksploatacji inwestycji Posiada praktyczną umiejętność komputerowego przetwarzania i analizy, także w systemach zintegrowanych, danych archiwalnych i danych uzyskanych w monitoringu. Geologia inżynierska jest dziedziną, która w praktyce wiąże działy wiedzy jak geotechnika, hydrogeologia, w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się Wybrane przedmioty realizowane na specjalności geologia inżynierska: hydrogeologia górnicza, geologia inżynierska, interpretowania Absolwent specjalności geologia inżynierska jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Absolwent zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Może podjąć pracę w sektorach związanych z surowcami, oceną zagrożeń wodnych, składowaniem, i przeróbką odpadów geotechnika, hydrogeologia czy ochroną środowiska, a także w organach administracji samorządowej. geotechnika geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych. organizacja

Brak komentarzy: